« بازگشت

برگزاری مراسم تکریم ومعارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، بخشدار مرکزی و بخشدار چاهک  شهرستان خاتم

برگزاری مراسم تکریم ومعارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ، بخشدار مرکزی و بخشدار چاهک  شهرستان خاتم