« بازگشت

بررسی مسائل و مشکلات آموزشکده امین با حضور فرماندار خاتم

بررسی مسائل و مشکلات آموزشکده امین با حضور فرماندار خاتمبه گزراش روابط عمومی فرمانداری خاتم "جواد میربهبودی" فرماندار با اشاره به اینکه مجوز جذب دختران دانشجو برای این واحد دانشگاهی درسال جاری صادر و اولین ورودی دختران از بهمن ماه خواهد بود بر فراهم نمودن فضای خوابگاهی و آموزشی مناسب برای دختران دانشجو تاکید نمود.
شایان ذکر است : در پایان این جلسه در زمینه همکاری در زیرسازی محوطه  آموزشکده، تامین آب فضای سبز وگلخانه تنها واحد آموزش عالی دولتی در شهرستان بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.