شناسه : 140386473
نواختن زنگ مهر وامنیت در خاتم


فاضلی فرماندار خاتم درسخنان خود خطاب به دانش آموزان به اهمیت برقراری نظم وامنیت اشاره وآرامش فردی وعمومی رامرهون تلاش پلیس دانست.وگفت ارتباط صمیمانه توام باخوش خلقی بین مردم ونیروهای پلیس را ازمهمترین شاخصه ها ورمزامنیت واقتدار در جامعه عنوان نمود.


آدرس کوتاه :