گزارش تصويري:


در دومين جلسه مجمع سلامت شهرستان مهريز ازخادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان تقدير و تشكر بعمل آمد .

در دومين جلسه مجمع سلامت شهرستان مهريز ازخادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان تقدير و تشكر بعمل آمد .


آدرس کوتاه :